Kosmetika moderní ženy
Kvalitní česká kosmetika bez parabenů a kosmetika s minerály z mrtvého moře

Obchodní podmínky

internetového obchodu www.kosmetikamodernizeny.cz

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.kosmetikamodernizeny.cz, provozovaném Monikou Hauznerovou, se sídlem: Mattioliho 3271/2, 106 00 Praha 10, IČ: 02582597 (dále jen „prodávající“). Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen "kupní smlouva"). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kosmetikamodernizeny.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující je právnickou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná jednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá pod dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kosmetikamodernizeny.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
  2. Kupující si objednává zboží prostřednictvím objednávkového formuláře poté, co si v internetovém obchodě vybere zboží, které vloží do košíku. Kupující vyplní v objednávkovém formuláři minimálně údaje označené jako povinné a objednávku odešle. Údaje uvedené v objednávce kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující má možnost kdykoliv před odesláním objednávky měnit její obsah či ji zcela zrušit (měnit počet i druh položek).
  3. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  4. Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v kupní smlouvě (akceptované objednávce), vyjma případu, že toto boží není skladem.
  5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce či v uživatelském účtu, je-li zákazník zaregistrován v internetovém obchodě.
  6. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
  7. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího odevzdáním zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, k přepravě. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny.
  8. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující.
  10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Informace o zboží

  1. Veškeré zobrazení a informace o zboží umístěné ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího mají pouze informativní charakter. Závazné jsou informace uvedené na obalu zboží výrobcem.
  2. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
  3. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy či obchodních podmínek.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 5. Kupní cena

  1. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  2. Veškeré ceny, včetně akčních cen, platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
  3. Vedle kupní ceny za zboží je kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním zboží, a to zejména náklady na dopravu a poplatek za platbu na dobírku.
  4. Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží lze uhradit těmito způsoby:
   1. Bankovním převodem
    • Kupující hradí kupní cenu zboží bezhotovostním převodu na bankovní účet prodávajícího č. 2500536089/2010, vedeného u Fio banky, a.s. Při platbě bankovním převodem kupující vyčká na potvrzovací email, ve kterém nalezne informace k platbě. Fyzické dodání objednaného zboží se uskuteční až po připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Při platbě bankovním převodem je nutné uvést jako variabilní symbol číslo objednáv
   2. Na dobírku (hotově při převzetí zboží)
    • Kupující zaplatí zboží až při jeho doručení příslušným přepravcem (Česká pošta, případně jiný přepravce). Prodávající je oprávněn účtovat poplatek za platbu na dobírku za účelem pokrytí nákladů s tímto způsobem platby spojených ve výši 30 Kč.
  5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupní cena je považována za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího.
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu předá prodávající kupujícímu buď spolu se zbožím či jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího po převzetí zboží kupujícím.
 6. Přeprava a dodání zboží

  1. Způsoby dodání zboží
   1. Zboží je doručováno na adresu, uvedenou kupujícím v objednávce. O odeslání zboží je kupující informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. Způsob doručení zboží si kupující zvolí v objednávce.
   2. Zboží lze doručit těmito způsoby:
    1. Česká pošta – balík na poštu: doprava 108,- Kč – doručení zásilek do 30 kg; kupující si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí; vyzvednutí balíku na zvolené poště již následující pracovní den po jeho podání k přepravě; adresát je informován možnostech vyzvednutí prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání a znovu v okamžiku uložení balíku na poště; balík pošta ukládá na své pobočce 7 dní, poté je vrácen odesílateli.
    2. Česká pošta – balík do ruky: doprava 117 Kč - doručení zásilek do 30 kg; doručení balíku přímo do rukou adresáta již následující pracovní den od podání zásilky, adresát je informován o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání; v případě nezastižení adresáta na adrese doručení zanechává doručovatel oznámení o uložení zásilky ve schránce; na základě oznámení je možné na telefonním čísle uvedeném na oznámení požádat o opakované doručení v domluvený den; balík pošta ukládá na své pobočce 7 dní, poté je vrácen odesílateli.
    3. Zásilkovna: doprava 59 Kč, maximální hmotnost zásilky 5 kg; zboží si kupující vyzvedne v jím zvoleném výdejním místě; zboží je připraveno k vyzvednutí následující pracovní den od jeho podání k přepravě; o možnosti vyzvednutí zásilky je adresát informován prostřednictvím SMS a e-mailem; zásilku lze sledovat prostřednictvím "Track & Trace" na www.zasilkovna.cz.
    4. Uloženka: doprava 55 Kč , maximální hmotnost zásilky do 15 kg; zboží si kupující vyzvedne v jím zvoleném výdejním místě; zboží je připraveno k vyzvednutí následující pracovní den od jeho podání k přepravě; o možnosti vyzvednutí zásilky je adresát informován prostřednictvím SMS a e-mailem. Zásilku je možné vyzvednout do 7 dnů.
    5. Osobní odběr: zdarma; jen po předchozí telefonické domluvě na adrese: Mattioliho 3271/2, 106 00 Praha 10
   3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání zboží. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  2. Termín dodání
   1. Zboží, které je skladem, objednané v pracovních dnech do 15:00, bude doručeno zpravidla do dvou pracovních dnů kamkoli po ČR. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.
   2. Informace o tom, zda je zboží skladem, u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy kupující objedná zboží uvedené jako skladem a prodávající jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude o této skutečnosti telefonicky či emailem informovat kupujícího.
  3. Převzetí zboží
   1. Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout a zkontrolovat, zda zboží bylo dodáno v požadovaném, nemá zjevné vady či poškozený obal. V případě zjištění poškození obalu je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Zjistí-li kupující vadu zboží či že zboží nebylo dodáno v objednaném množství či druhu, je povinen tuto skutečnost prostřednictvím reklamace prodávajícímu neprodleně oznámit na elektronickou adresu reklamace@kosmetikamodernizeny.cz. Dále kupující postupuje dle pravidel reklamace zboží uvedených v článku 7. těchto obchodních podmínek. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu přiznáno právo z vadného plnění.
 7. Odpovědnost za vady a reklamace

  1. Věc má vady, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, či v době, po kterou lze věc použít, je-li na prodávané věci či jejím obalu či návodu uvedena (expirační doba).
  3. Má-li věc vady ve smyslu § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  4. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po popravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věci opravit jakož i v případě, že prodávající nezjedná přiměřenou nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.
  6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
  8. To neplatí, když:
   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
   4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li, ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  9. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby, vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu prodávajícího či v důsledku užití této webové stránky v rozporu s jejím určením.
  10. V případě reklamace zboží, kupující pošle reklamaci zboží, ve které uvede minimálně, jaké vady zboží má, kdy vady zjistil, číslo objednávky či faktury a zda požaduje dodání nového zboží v případech dle bodu 7.3. a 7.4. těchto podmínek, buď elektronicky na elektronickou adresu reklamace@kosmetikamodernizeny.cz či písemně poštou. Zároveň odešle vadné zboží zpět prodávajícímu.
  11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (vadné zboží či jeho vadnou část, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
  12. Prodávající nejprve posoudí, zda je reklamace oprávněná či nikoliv. Pokud shledá reklamaci neoprávněnou, sdělí tuto skutečnost, včetně důvodů, kupujícímu písemně buď prostřednictvím elektronické komunikace na elektronickou adresu kupujícího či poštou anebo prostřednictvím jiného doručovatele listovních zásilek, a zároveň na náklady kupujícího odešle zpět zboží. V případě oprávněné reklamace prodávající odstraní vady zboží v souladu s těmito podmínkami a zákonem ve výše uvedené lhůtě. Informaci o průběhu a vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávají na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající písemně potvrdí kupujícímu, kdy právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  13. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet, který prodávajícímu sdělí.
 8. Odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

  1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, a to písemně či elektronicky. Formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
  2. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží v neporušeném obalu. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, resp. vrácení zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. K zásilce, kterou kupující vrací zboží zpět prodávajícímu, musí být přiloženo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a kopie faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
  3. Kupující není oprávněn v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží vyňal z jeho originálního obalu, neboť v případě prodávané kosmetiky není možné jej z hygienických důvodů do obalu vrátit a dojde tím k jeho znehodnocení.
  4. Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat na adresu: Kosmetika moderní ženy, Monika Hauznerová, Mattioliho 3271/2, 106 00 Praha 10. Na stejnou adresu je kupující povinen vrátit i zboží.
 9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. Ochrana osobních údajů

  1. Informace o kupujících uchovává prodávající v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů v rozsahu zejména jméno, příjmení, telefon, emailová a poštovní adresa na dobu neurčitou, nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z naší databáze. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může sám své údaje (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa) editovat ve svém online uživatelském účtu, případně po zaslání žádosti k jejich editaci z daného registračního emailu. Emailová adresa lze změnit pouze na písemné vyžádání odeslané z registrační emailové adresy (pro její ověření). Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 11. Závěrečná ustanovení

  1. Nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobě či doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce.
  2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@kosmetikamodernizeny.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Je-li některé ustanovení obchodní neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, neplatné či neúčinné ustanovení se nahradí ustanovením, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  5. Kupujícím potvrzením objednávky bez výhrad tyto obchodní podmínky v plném rozsahu přijímá.
  6. Tyto obchodní podmínky a nabývají účinnosti 1. 1. 2017. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

Příloha:

Vzor odstoupení od kupní smlouvy

Copyright © www.kosmetikamodernizeny.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.kosmetikamodernizeny.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace